Mức xử phạt của dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân: Xem xét tăng mức xử phạt cho phù hợp với tình hình thực tế

Luật sư kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng luật trên thực tế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, trong thời gian tới dự thảo Nghị định cần xem xét nghiên cứu tăng mức xử phạt cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Ngoài ra, khi căn cứ vào hành vi cụ thể, các cá nhân vi phạm phải có chế tài xử phạt riêng.